Vedtægter

Vedtægter for Praktiklærerforeningen

§ 1.

Foreningens formål er at styrke undervisningen i faget praktik i henhold til læreruddannelsesloven og virke for forbedring af medlemmernes arbejdsvilkår.

§ 2.

Dette søges opnået ved at arbejde for udbygning af samarbejdet mellem lærerne i faget praktik, etablering af kurser og formidling af pædagogisk information.

 

§ 3.

Medlemskab:
a. Foreningen har 2 former for medlemskab: Personligt medlemskab og skolemedlemskab.
b. Som personligt medlem kan optages alle, som beskæftiger sig med eller har tilknytning til faget praktik, og som, hvis muligheden foreligger, er almindeligt medlem af DLF.

§ 4.

Foreningen er tilknyttet DLF som faglig forening i gruppe 1 og yder sagkyndig bistand samt afgiver udtalelser til myndigheder vedrørende faget praktik og praktiklærernes arbejdsvilkår.

§ 5.

Foreningen etablerer samarbejde med foreninger og institutioner, der har tilknytning til læreruddannelsen og holder kontakt med andre former for uddannelsespraktik.

§ 6.

Foreningens struktur:
Styrelsen består af 6 medlemmer: en formand, en kassérer, en ansvarshavende for hjemmesiden, samt tre styrelsesmedlemmer.

Den nye styrelse tiltræder 1/8.

a. Styrelsen vælges blandt Praktiklærerforeningens medlemmer hvert år på årsmødet.

b. Formanden samt to styrelsesmedlemmer vælges for to år og er på valg i lige år. Kasséreren samt to styrelsesmedlemmer vælges for to år og er på valg i ulige år. Endvidere vælges to suppleanter hvert år. Styrelsen udpeger hvert år en revisor.

c. Styrelsen, der leder foreningens daglige arbejde, nedsætter udvalg til varetagelse af forskellige opgaver. Faste udvalg er: Løn- og arbejdsvilkår og pædagogisk udvalg.

d. Procedure for valg til styrelsen:
Opstillede kandidater til styrelsesposter gøres formanden bekendt skriftligt – tidligst i perioden to uger før årsmødet – dog senest på selve årsmødet.
Valg til styrelsesposter foretages på årsmødet. Stemmeafgivelse kun ved personligt fremmøde.
Stemmeret har alle medlemmer, samt repræsentanter for skoler med skolemedlemsskab.

e. Procedure for afholdelse af årsmøde Ordinært årsmøde afholdes én gang årligt i marts/april og indkaldes med en måneds varsel. Alle skoler og personlige medlemmer kan deltage i årsmøde. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes senest 14 dage før årsmødet til formanden. Endelig dagsorden udsendes senest 8 dage før årsmødet.
Dagsordenen skal indeholde:
1. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Budgetforslag – herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Opstilling og præsentation af kandidater til styrelsen
Styrelsen udarbejder et forslag til en forretningsorden
På skriftlig begæring af mindst 33% af personlige medlemmer skal styrelsen inden 5 uger afholde ekstraordinært årsmøde.
Regnskabsåret går fra 1/2 – 31/1.

§ 7.

Praktiklærerforeningen har en hjemmeside www.praktiklaererforeningen.dk

§ 8.

Ændringer af disse vedtægter kræver mindst 2/3 flertal ved et årsmøde.

§ 9.

Foreningen opløses, hvis to tredjedele af de fremmødte medlemmer på et, med dette formål indkaldte, årsmøde ved en skriftlig afstemning udtrykker ønske herom.

 

Vedtaget på årsmøde april 2019